top of page
Dzień egzaminu

Język angielski - sylabus dla klasy 7. i 8.

W trakcie dwuletniego przygotowania do E8 materiał do opanowania z języka angielskiego zostaje jest podzielony pomiędzy klasę 7. i 8. Wszystkie zagadnienia leksykalne i gramatyczne zostaną przećwiczone w oparciu o zadania typu egzaminacyjnego oraz wymagania egzaminacyjne.

Klasa 7

Słownictwo

1. Człowiek (dane osobowe, wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy charakteru, uczucia, emocje)

2. Miejsce zamieszkania (części domu, meble i wyposażenie, przymiotniki, przyimki, rodzaje domów, położenie, życie w mieście i na wsi)

3. Życie prywatne (rodzina, etapy życia, czynności codzienne, czas wolny, małżeństwo i związki, konflikty i problemy, święta i uroczystości)

4. Edukacja (przedmioty szkolne, typy szkół, miejsca w szkole, przybory i sprzęty, pracownicy szkoły i uczniowie, oceny i egzaminy, życie szkolne, przymiotniki: uczniowie i nauczyciele)

5. Świat przyrody (krajobraz, kierunki świata, pogoda, zwierzęta, części ciała zwierząt, rośliny, klęski żywiołowe, zagrożenia i ochrona środowiska)

6. Podróżowanie i turystyka (transport, podróżowanie, zakwaterowanie, ekwipunek wakacje, wskazywanie drogi)

7. Żywienie (żywność i napoje, ilość i opakowania, przy stole, przymiotniki opisujące żywność, posiłki, przygotowanie potraw, w restauracji)

8. Zdrowie (kontuzje i problemy zdrowotne, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie, zdrowy tryb życia, uzależnienia).

 

Gramatyka

1. czasownik to be

2. czasownik have got

3. Present Simple

4. Present Continuous

5. czasowniki wyrażające czynności i stany

6. konstrukcje z formą gerund i bezokolicznikiem

7. konstrukcja there is / there are

8. przyimki miejsca

9. liczba mnoga

10. some i any

11. zaimki wskazujące

12. Past Simple

13. Present Perfect

14. przyimki czasu

15. przymiotniki i ich stopniowanie

16. przysłówki

17. przedimki

18. wyrażanie przymusu – can, have to, must

19. wyrażanie przyszłości – konstrukcja going to, Future Simple, Present Continuous

20. zaimki osobowe

21. formy dzierżawcze

22. zaimki zwrotne i wzajemne

23. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

24. tryb rozkazujący

25. zdania warunkowe

26. czasownik modalny should

27. propozycje i sugestie.

 

Klasa 8

Słownictwo

1. Nauka i technika (technika, komputery, telefon komórkowy, dziedziny nauki i naukowcy, nauki przyrodnicze i badania przestrzeni kosmicznej, praca naukowa)

2. Sport (dyscypliny sportowe, sporty ekstremalne, sprzęt sportowy, ludzie w sporcie, miejsca sportowe, współzawodnictwo)

3. Praca (zawody, miejsca pracy, przymiotniki: praca i pracownicy, czasowniki: obowiązki w pracy, wynagrodzenie, ludzie w pracy, poszukiwanie pracy)

4. Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, w sklepie, towary, kupowanie ubrań, pieniądze, składanie reklamacji, usługi, reklama)

5. Kultura (pojęcia ogólne, muzyka, literatura, sztuki plastyczne, teatr, film, przymiotniki: dzieła sztuki, środki masowego przekazu)

6. Życie społeczne (struktura państwa i urzędy, problemy społeczne, przestępstwa i przestępcy prawo i ściganie przestępstw, pomoc społeczna).

Gramatyka

1. strona bierna

2. Past Perfect

3. liczebniki główne i porządkowe

4. pytania pośrednie

5. mowa zależna

6. zaimki one / ones, another, other, the other

7. zdania z dwoma dopełnieniami

8. zaimki pytające i tworzenie pytań

9. zdania przydawkowe

10. zdania okolicznikowe celu

11. zaimki some-, any-, no-, every-

12. zdania okolicznikowe czasu

13. czasowniki złożone.

Po opublikowaniu szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dla lat 2024/2025 i późniejszych możliwe jest wprowadzenie zmian w sylabusie.

bottom of page