top of page
Czytając książkę

Język polski - sylabus dla klasy 7. i 8.

W trakcie dwuletniego przygotowania do E8 materiał do opanowania z języka polskiego jest podzielony pomiędzy klasę 7. i 8. Wszystkie poniższe wymagania egzaminacyjne zostaną przećwiczone w oparciu o zadania typu egzaminacyjnego.

Klasa 7

1. Analiza i interpretacja utworu

 • Budowa utworu

 • Środki stylistyczne

 • Liryka (elementy retoryki, argumentowanie, uzasadnianie)

 • Epika

 • Dramat.

2. Omówienie i interpretacja dzieł literatury

 • Ignacy Krasicki (wybrane bajki)

 • Jan Kochanowski (Fraszki i Pieśni)

 • Adam Mickiewicz (Śmierć Pułkownika oraz Reduta Ordona, Świtezianka, Powrót taty; Pani Twardowska)

 • Ignacy Krasicki (Żona modna)

 • Henryk Sienkiewicz (Latarnik, W pustyni i w puszczy)

 • Charles Dickens (Opowieść wigilijna)

 • Antoine de Saint-Exupéry (Mały Książę)

 • Juliusz Słowacki (Balladyna, W pamiętniku Zofii Bobrówny)

 • Aleksander Fredro (Zemsta

 • Bolesław Prus, Katarynka

 • John Ronald Reuel Tolkien (Hobbit, czyli tam i z powrotem)

 • Wybrane mity greckie, podania i legendy polskie, baśnie polskie i europejskie

 • Biblia (stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie)

 • Nancy H. Kleinbaum (Stowarzyszenie umarłych poetów)

 • Teksty nieliterackie.

 

3. Tworzenie wypowiedzi

 • Wypowiedź argumentacyjna: rozprawka, artykuł, przemówienie

 • Opowiadanie twórcze

 • List prywatny

 • Krótkie formy użytkowe- zaproszenie, ogłoszenie.

4. Kształcenie językowe

 • Fleksja (rozpoznawanie części mowy, wskazywanie różnic między nimi; rozpoznawanie form przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych; stopniowanie przymiotników i przysłówków oraz ich użycie w wypowiedzi)

 • Składnia (rozpoznawanie części zdania, rozróżnianie oznajmujących, pytających i rozkazujących; wypowiedzenie, rozpoznawanie w tekście zdań pojedynczych nierozwiniętych i rozwiniętych, pojedynczych i złożonych współrzędnie i podrzędnie, równoważników zdań, rozróżnianie wypowiedzeń wielokrotnie złożonych)

 • Słowotwórstwo (wyraz podstawowy i wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy, formant, funkcje formantów, rodzina wyrazów, wyraz pokrewny, rdzeń, wyrazy złożone)

 • Zróżnicowanie słownictwa (archaizmy, kolokwializmy; rozpoznawanie nazw osobowych i miejscowych, używanie poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców, rozpoznawanie stylu potocznego, urzędowy, artystycznego, naukowego, publicystycznego)

 • Komunikacja i poprawność językowa (grzeczność językowa, norma wzorcowa i użytkowa, błąd językowy, świadome posługiwanie się różnymi formami językowymi)

 • Ortografia i interpunkcja (reguły pisowni wyrazów z “ó”, “u”, “ch”, “h”, “rz”, "ż”, “nie z różnymi częściami mowy, zasady użycia znaków interpunkcyjnych)

 • Fonetyka (głoska, litera, sylaba, funkcje litery “i”, samogłoski i spółgłoski, jak powstają głoski, określanie cech głoski, upodobnienia fonetyczne).

 

5. Praca na arkuszach egzaminacyjnych (rozwiązanie minimum 3 arkuszy).

 

Klasa 8

1. Analiza i interpretacja utworu

 • Budowa utworu

 • Środki stylistyczne

 • Liryka (elementy retoryki, argumentowanie, uzasadnianie)

 • Epika

 • Dramat.

2. Omówienie i interpretacja dzieł literatury

 • Jan Kochanowski (Treny)

 • Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz, Dziady cz. II, wybrany utwór z Sonetów krymskich)

 • Henryk Sienkiewicz (Quo Vadis)

 • Aleksander Kamiński (Kamienie na szaniec

 • Sławomir Mrożek (Artysta)

 • Melchior Wańkowicz (Tędy i owędy, wybrany reportaż)

 • Stefan Żeromski (Syzyfowe prace).

 • John Green (Gwiazd naszych wina)

 • Teksty nieliterackie.

3. Tworzenie wypowiedzi

 • Wypowiedź argumentacyjna: rozprawka, artykuł, przemówienie, list otwarty

 • Współczesna wersja baśni, mitu lub przypowieści

 • Opowiadanie twórcze

 • Krótkie formy użytkowe- zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, życzenia.

4. Kształcenie językowe

 • Fleksja (rozpoznawanie w wypowiedziach części mowy- rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika, zaimka, przyimka, spójnika, wskazywanie różnic między nimi; rozpoznawanie w tekście form przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych; stopniowanie przymiotników i przysłówków oraz ich użycie w wypowiedzi, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poprzedniego roku)

 • Składnia (rozpoznawanie podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedziach-podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik; poprawne stosowanie imiesłowowego równoważnika zdania i rozumienie jego funkcji; przekształcanie go na zdanie złożone i odwrotnie; mowa zależna i niezależna, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poprzedniego roku)

 • Słowotwórstwo (powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poprzedniego roku)

 • Zróżnicowanie słownictwa (dostrzeganie zróżnicowania słownictwa, w tym rozpoznawanie słownictwa ogólnonarodowego i słownictwa o ograniczonym zasięgu, używanie poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców)

 • Komunikacja i poprawność językowa (grzeczność językowa, norma wzorcowa i użytkowa, błąd językowy)

 • Frazeologizmy

 • Ortografia i interpunkcja (wykorzystywanie wiedzy o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych; różnice w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych; zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy; zasady pisania nazw własnych i nazw pospolitych; przytaczanie cudzych wypowiedzi, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poprzedniego roku)

 • Fonetyka (powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poprzedniego roku).

5. Praca na arkuszach egzaminacyjnych (rozwiązanie minimum 5 arkuszy)

Po opublikowaniu szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dla lat 2024/2025 i późniejszych możliwe jest wprowadzenie zmian w sylabusie.

bottom of page